วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์ประกอบของการบริหารจัดการ

การบริหารงาน
  เป็นทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ ในแง่ของศาสตร์ คือที่รวมของความรู้ สามารถจัดหมวดหมู่เพื่อการศึกษาได้ ในแง่ของศิลป์ คือเป็นทักษะ เกิดจากความชำนาญในการปฏิบัติงาน มีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการ เช่น
1. เป็นการจัดการโดยมนุษย์
2. เป็นการตัดสินใจ และเป็นกระบวนการของการรวบรวมและแจกแจงทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขององค์การ
3. เป็นความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างมนุษย์และทรัพยากรทางวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขององค์การ
4. เป็นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัย ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานนั้น
5. เป็นการใช้ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น
6. Getting things done through people

โดยมีเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการบริหาร คือ
1. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
2. ทรัพยากร
3. การประสานงาน
 
องค์ประกอบของการบริหาร
  1. ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหาร (Administrative Resources) ได้แก่ 3M คือ
               1.1 คนหรือบุคลากร (Man)
               1.2 เงินหรืองบประมาณ (Money)
               1.3 วัสดุและอุปกรณ์ (Material)
 
  2. กระบวนการบริหาร (Process of Administration) มีผู้ให้ความเห็นไว้แตกต่างกัน เช่น
                2.1 POCCC ของ Henry Fayal ได้แก่
                Plan คือการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
                Organize คือการจัดแบ่งงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และกำลังคนไปตามหน้าที่ของงาน
                Command คือการบังคับบัญชาและสั่งการแก่บุคคลในหน่วยงาน
                Coordinate คือการประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
                Control คือการควบคุมให้งานดำเนินไปตามที่กำหนด

                2.2 PODC ได้แก่
                Planning การวางแผน
                Organizing การแบ่งหน่วยงาน
                Directing การสั่งการ
                Controlling การควบคุมงาน

  2.3 POSDCORB ของ Gulick Urwick
               Planning การวางแผน
               Organizing การจัดรูปโครงการของการบริหาร
               Staffing การบริหารงานบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน
               Directing การอำนวยการ
               Coordinating การประสานงาน
               Reporting การบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
               Budgetting การจัดทำงบประมาณ การเงิน
  3. วัตถุประสงค์ของการบริหาร (Objective) ที่สำคัญคือ 3E ได้แก่
  3.1 Economic ต้องเป็นไปอย่างประหยัด
                3.2 Effectiveness ผลงานมีประสิทธิผล
                3.3 Efficiency มีประสิทธิภาพ
ที่มา http://www.dld.go.th/region3/knowledge/linkfile/admin/management/administration.html

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น