วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการบริหารงานแบบ Management by Walking Around

                      การบริหารงานแบบ Management By Walking Around (MBWA) หมายถึง การบริหารที่ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ให้ผู้บริหารได้พบปะกับพนักงานด้วยการเดินสนทนา ปฏิสัมพันธ์ ตรวจตรา โดยเข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน รับรู้ถึงสภาพปัญหาจริงและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ที่ทำให้ธุรกิจหรืองานที่ทำนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้การบริหารแบบเดินรอบๆ นั้นบรรลุผล
      ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำตามกระแสแต่ต้องทำด้วยปฏิบัติความจริงใจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับการเคารพนับถือจากพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์มิได้สร้างได้ในระยะเวลาอันสั้นแล้วจะเห็นผลแต่ต้องใช้ระยะเวลา และสุดท้ายของคำตอบคือความสำเร็จของธุรกิจในอนาตคและความสุขของผู้บริหารกับลูกจ้าง ได้ดังนี้
1. การเข้าถึง (Approachability) เมื่อพนักงานของคุณสามารถพูดคุยกับคุณ และได้รับฟังความคิดเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น ซักถามพูดคุย ในการทำงานซึ่งจะได้มีโอกาสเรียนรู้ก่อนที่จะเกิดปัญหา
2. ความน่าเชื่อถือ (Trust) ให้พนักงานมีส่วนร่วมว่าเป็นส่วนสำคัญในองค์กร สร้างความไว้ใจ ความยุติธรรม ลดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
3. ความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge) เมื่อเดินพบปะตรวจตรา พนักงานจะเกิดเรียนรู้การทำงานของพนักงาน ทำให้ได้รับความรู้เข้าใจดีในการทำงาน กระบวนการ และแนวทางในการแก้ปัญหา
4. ความรับผิดชอบ (Accountability) สร้างแรงจูงใจในการทำงานและรักษาสัญญาที่จะที่ให้ไว้กับพนักงาน
5. ขวัญและกำลังใจ (Morale) การที่องค์กรหรือมีการบริหารรูปแบบที่ผู้บริหารได้ให้ความสนใจกับพนักงานทุกคน ทำให้เกิดความรู้สึกดีกับงานที่ปฏิบัติและองค์กรหน่วยงาน
6. ผลสำเร็จ (Productivity) เมื่อมีการแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันอย่างสบายๆสามารถแสดงความคิดเห็น รับรู้ถึงสภาพปัญหาต่างๆทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำให้มีแนวทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ มีความสุขใจที่ทำงาน
การที่จะบริหารแบบเดินรอบๆมิใช่การที่ผู้บริหารเดินเพียงแค่เดินส่วนทาง หรือผ่านสำนักงาน มันเป็นความพยามที่จะเข้าถึงพนักงาน ซึ่งสิ่งที่พนักงานทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้ประสบผลสำเร็จและผลกำไรในบริษัท

วิธีการใช้ MBWA ที่คุณสามารถให้เริ่มได้ดังนี้
1. ผ่อนคลาย การที่เป็นคนเข้มจริงจังมากเกินไปอาจทำให้พนักงานไม่กล้าที่จะสนทนาและถ้าผ่อนคลายบ้างจะทำให้พนักงานกล้าที่จะเข้ามาพูดคุยสนทนา
2. ฟังและสังเกตุอย่างตั้งใจและให้ความสำคัญ เมื่อได้รับฟังก็ให้มีความจริงใจในการฟังมากกว่าที่จะพูด จะได้รู้ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
3. ถามความคิดและความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น โดยไม่คิดว่าผู้บริหารจะต้องถูกเสมอไปโดยเก็บความคิดกลับมา เพื่อดูความต้องการว่าเขาต้องการอะไร
4. เดินอย่างเท่าเทียม ไม่ให้ความสำคัญกับแผนกใดแผนกหนึ่ง ไม่พูดคุยกับคนใดคนหนึ่ง และไม่คำนึงถึงตำแหน่งว่าจะเป็นใคร ให้ทุกคนเข้าถึงและเท่าเทียมกัน
5. กล่าวคำชมเชย ขอบคุณ ให้เป็นปกติวิสัย ในสิ่งที่เขาทำดี
6. การประชุมทั้งหมดอาจจะเป็นการประชุม ที่ใช้ห้องทำงานหรือพื้นที่ทำงานอยู่เพื่อให้สามารถได้เข้าถึงอย่างทั่วถึง สื่อสารความคาดหวังสิ่งที่ต้องการ เพื่อให้ทุกคนมีคุณค่า
7. ในขณะที่เดินพบปะ อย่าใช้เวลานี้ในการตัดสินหรือวิจารณ์ อาจทำให้เกิดความไม่พอใจได้ เมื่อมีปัญหาข้องใจให้เรียกคุยในภายหลังแบบส่วนตัว
8. ตอบคำถามอย่างเปิดเผยและจริงใจ ไม่ควรตอบแบบบิดเบือนในความจริงของธุรกิจทั้งดีและไม่ดี ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ไปในทางลบ
9. สื่อสารให้ทุกคนรู้ถึงเป้าหมาย วิสัยทัศ แผนการดำเนินงาน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีโอกาสในการแบ่งปันข้อมูล ทำให้เข้าใจแผนในการทำงานตอบสนองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
10. พูดคุยเกี่ยวกับความชื่อชอบ งานอดิเรก กิจกรรมที่ทำในวันหยุด เกี่ยวกับครอบครัวเด็กๆ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
11. อย่าให้เขารู้สึกว่าเราไปจับผิดหรือหาข้อผิดพลาดในการทำงาน ไม่รู้สึกเกร็งที่ผู้บริหารเดินมา ให้เกิดความรู้สึกที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น