วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

วิชา การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ องค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน

                    องค์ประกอบของการบริหาร
 1. ทรัพยากรหรือปัจจัยการบริหาร (Administrative Resources) ได้แก่ 3M คือ
  1.1 คนหรือบุคลากร (Man)
1.2 เงินหรืองบประมาณ (Money)
1.3 วัสดุและอุปกรณ์ (Material)
 2. กระบวนการบริหาร (Process of Administration) มีผู้ให้ความเห็นไว้แตกต่างกัน เช่น
  2.1 POCCC ของ Henry Fayal ได้แก่
  
 • Plan คือการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน
 • Organize คือการจัดแบ่งงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และกำลังคนไปตามหน้าที่ของงาน
 • Command คือการบังคับบัญชาและสั่งการแก่บุคคลในหน่วยงาน
 • Coordinate คือการประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
 • Control คือการควบคุมให้งานดำเนินไปตามที่กำหนด
  2.2 PODC ได้แก่
  
 • Planning การวางแผน
 • Organizing การแบ่งหน่วยงาน
 • Directing การสั่งการ
 • Controlling การควบคุมงาน
  2.3 POSDCORB ของ Gulick Urwick
  
 • Planning การวางแผน
 • Organizing การจัดรูปโครงการของการบริหาร
 • Staffing การบริหารงานบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน
 • Directing การอำนวยการ
 • Coordinating การประสานงาน
 • Reporting การบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
 • Budgetting การจัดทำงบประมาณ การเงิน
 3. วัตถุประสงค์ของการบริหาร (Objective) ที่สำคัญคือ 3E ได้แก่
 
3.1 Economic ต้องเป็นไปอย่างประหยัด
3.2 Effectiveness ผลงานมีประสิทธิผล
3.3 Efficiency มีประสิทธิภาพ

ที่มา http://www.dld.go.th/region3/knowledge/linkfile/admin/management/administration.html
   

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น