วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

วิชาการจัดความรู้ หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการความรู้ (Knowledge Process)

ทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการความรู้ (Knowledge Process)

 

       เป็นแนวความคิดของกระบวนการความรู้ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
(บุญดี  บุญญากิจ และ  คณะ, /2547: 54-59) ได้สรุปไว้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งรายละเอียต่างๆ  สรุปได้ดังนี้
 
การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)
               เป็นการค้นหาว่าองค์กร ของเรามีความรู้ อะไรอยู่บ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร
และความรู้อะไรที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายการค้นหาความรู้สามารถใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า Knowledge  mapping  หรือการทำและแผนที่ความรู้เพื่อ จัดอันดับ
ความสำคัญทำให้มองเห็นภาพ รวมของคลังความรู้ของ องค์กรบุคลากรทราบว่ามีความรู้อะไรและสามารถหาได้จากที่ไหน นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
 องค์กรจะต้องมีวิธีการดึงดูดความรู้จากแหล่งต่างๆรวบรวมไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาให้  เหมาะสมมีการสร้างความรู้ใหม่การนำความรู้จากภายนอกมาใช้มี  การพิจารณากำจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้หรือล้าสมัยทิ้งไปเพื่อประหยัด ทรัพยากรในการจัดเก็บหัวใจสำคัญคือการกำหนดเนื้อหาของความรู้ที่ต้องการและแสวงหาความรู้ดังกล่าว ให้ได้

 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
  องค์กรต้องจัดความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้และเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วมีการแบ่งประเภทของความรู้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน วางโครงสร้างของความรู้ขององค์กร

 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
 ต้องมีการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องต้องการของผู้ใช้

 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
 ความรู้ที่ได้มานั้นต้องถูกนำออกมาใช้ประโยชน์ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้นั้นสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ
การป้อนความรู้ (Push) คือ การส่งข้อมูลความรู้ให้กับผู้รับโดยที่ ผู้รับไม่ได้ร้องขอหรือเรียกว่า(Supply - based )เช่นหนังสือเวียนการฝึกอบรม
การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้(Pull) คือ การที่ผู้รับสามารถเลือกใช้แต่ เฉพาะความรู้ที่ตนต้องการซึ่งช่วยให้ลดปัญหาการได้รับข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้เรียกอีกอย่างว่า
Demand-based เช่น Web board

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
                    องค์กรสามารถนำเครื่องมือในการจัดการความรู้มาใช้เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งใช้หลักการของSECIความรู้ชัดแจ้งสามารถ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ความรู้ฝังลึกนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนได้ยากขึ้นอยู่กับทัศนคติและวัฒนธรรมขององค์กรและต้องเลือกใช้วิธีให้เหมาะสม

การเรียนรู้ (Learning)
 การที่คนในองค์กรสามารถเรียนรู้จากสิ่งต่างๆและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ตัดสินใจในการทำงานโดยการเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ขององค์กรให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และถูกนำไปใช้สร้างความรู้ใหม่ๆเป็นวงจรที่ไม่มีที่ สิ้นสุดที่เรียกว่าวงจรแห่งการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น