วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก


การบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของปตท.สผ. (SSHE)
ความปลอดภัย.มั่นคง.อาชีวอนามัย.และสิ่งแวดล้อม.(Safety,.Security, Health and Environment (SSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. (PTTEP SSHE Management System (SSHE MS)
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ.เป็นระบบการจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงาน รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของปตท.สผ.เป็นการเชื่อมโยงนโยบายด้านความปลอดภัยฯ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน โดยระบบการบริหารจัดการดังกล่าว ถือเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน (Minimum requirement) สำหรับทุกหน่วยงานภายใน ปตท.สผ. ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯอย่างต่อเนื่อง
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯของปตท.สผ.ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ.ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามแนวทางของสมาคมผู้ผลิตปิโตรเลียมและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil and Gas Producers หรือ OGP) นอกจากนั้นระบบดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอื่นๆ ได้แก่ ISO 14001, ISO 9001, ISRS และ OHSAS 18001 อีกด้วย

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
 

คำบรรยายสรุปของแต่ละข้อกำหนดในระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของปตท.สผ.มีดังต่อไปนี้
1.ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น(Leadership and Commitment)ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในทุกระดับและวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ของคนในองค์กร
2.นโยบายและวัตถุประสงค์ (Policy & Strategic Objective)กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายด้านความปลอดภัยฯ
3.ทรัพยากรของบริษัทและงานเอกสาร (Organization Resource & Documentation) การจัดองค์กร การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารและระบบเอกสารในด้านความปลอดภัยฯ
4.การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Evaluation & Risk Management)การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ
5.การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน (Planning and Operational Control)การวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
6.การลงมือปฏิบัติและวัดผล (Implementation and Monitoring)การลงมือปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดต่างๆ
7.การตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงาน (Audit and Review)การประเมินผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ที่มา http://www.pttep.com/th/CSR_SSHE_1.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น