วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอบเขตของระบบงาน HR ยุคใหม่

          งานบริหารทรัพยากรบุคคลในอดีตเป็นเริ่องของการปกครองคนในองค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทุกวันนี้ทำแค่นั้นไม่พอเสียแล้ว  บางองค์กรนั้น งานบุคคลแบบรูทีนแทบจะไม่เหลือไว้ให้เห็น จ้างเอาท์ซอร์สทำให้หมด เก็บไว้ให้ทำเฉพาะงานเชิงกลยุทธ์เท่านั้น หลายองค์กรก็หันไปเล่นเรื่องที่อยู่ในกระแสความนิยมที่มีความสำคัญมากขึ้น เช่น CSR, BCM, Talent,Diversity,Engagement เป็นต้น
ต่อไปนี้เป็นขอบเขตของงาน HR ยุคใหม่โดยรวม ที่นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรจะรู้เพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรให้แข่งขันได้
1.  HR Strategy เรื่องของแผนกลยุทธ์ของงานบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งก็จะตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรได้ไม่น้อยหน้าไปกว่าแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน ฯลฯ
2. Organization Development จะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานด้านต่าง ๆ ในภาพรวม เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร นวัตกรรม คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ
3. Competency Based Management การบริหารเชิงสมรรถนะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการกำหนดตำแหน่งงาน การวิเคราะห์และประเมินค่างาน รวมถึงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตำแหน่ง
4. Performance Management การบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจในแต่ละระดับ ตั้งแต่ผลงานขององค์กร หน่วยงาน และตำแหน่งงาน
5. Sourcing & Attraction การสรรหาและดึงดูดบุคลากร จะรวมถึงเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน
6. Learning & Development การเีรียนรู้และพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษา การสอนงาน การจัดการความรู้ การถ่ายทอดทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
7. Career & Talent การจัดการสายอาชีพและบุคลากรดาวเด่นผู้มีความสามารถสูง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร การเติบโตก้าวหน้าของคนเก่งในองค์กร
8. Reward & Recognition การให้รางวัลและการยอมรับความสำคัญ การให้แรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การจ่ายเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
9. Globalizing HR System ระบบการบริหารคนที่เป็นสากล การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การบริหารความแตกต่างหลากหลายในองค์กร
10.Employee Relation & Engagement การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานในองค์กร การสื่อสารพนักงานสัมพันธ์ การสร้าง HR Branding คุณภาพชีวิตในที่ทำงาน สุขภาวะในองค์กร
11.HR System & Information การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ที่มา http://humanrevod.wordpress.com/2013/03/18/modern-hr-system/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น