วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นายประเสริฐ พุฒโสม
ประวัติ
นายประเสริฐ  พุฒโสม
ปัจจุบันนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

วุฒิการศึกษา    
                      ปวช.   จบจาก แผนกช่างกลโรงงาน    วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
                      ปวส.   จบจาก แผนกเทคนิคการผลิต   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

สามารถติดต่อได้ที่ E-mail -  prasert1821@gmail.com   
โทร.  0852267358


       ผลงานที่จัดทำ 

เรื่อง เทคนิคการบริหารงานแบบ Management by Walking Around

ข้อสอบกลางภาค วิชาการจัดการความรู้
เรื่อง วิชาการจัดความรู้ หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการความรู้ (Knowledge Process)
เรื่อง  วิชา การจักการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ Learning Organization
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ กลยุทธ์การจัดการความรู้
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ ระบบฐานความรู้ (Knowledge-based)
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ องค์ประกอบในการจัดการความรู้
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ กลวิธีเทคนิค
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ ระบบการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ
เรื่อง  วิชาการจัดการความรู้ เครื่องมือการพัฒนาจัดการความรู้
เรื่ีอง  วิชาการจัดการความรู้ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรบุคลากรในการจักการความรู้

                  ข้อสอบกลางภาค  วิชา การบริหารจัดการยุคใหม่                                                                                                     และภาวะผู้นำ 
เรื่อง  หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
เรื่อง  องค์ประกอบของการบริหารจัดการ การวางแผน
เรื่อง  บริหารจัดการในภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม
เรื่อง  การปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น
เรื่อง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เรื่อง  การจัดการระบบสารสนเทศ
เรื่อง  การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการในภาวะการเป็นผู้นำเเละติดตามในสถานการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น